Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ HÒA BÌNH

Tên cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH

Địa chỉ: Xã Hòa Bình – Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0914.523.985

Email: linhlt.donghy@thainguyen.gov.vn

1. Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: PHẠM KIỀU HƯNG
Ngày sinh: 6/5/1972
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0973.709.888  
Fax: ......................................
Email: hungpk.donghy
@thainguyen.gov.vn

 

 

2. Phó bí thư (Thường trực)
Họ và tên: LƯỜNG VĂN HÀ
Ngày sinh: 03/02/1962
Chức vụ:Phó bí thư 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0946.350.182
Fax: 
Email: halv.donghy
@thainguyen.gov.vn