Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

 

XÃ HÒA BÌNH

Tên cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH

Địa chỉ: Xã Hòa Bình – Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0914.523.985

Email: linhlt.donghy@thainguyen.gov.vn

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Lường Văn Hà
Năm sinh: 1962
Chức vụ:  Phó bí thư TT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã 
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0946.350.182
Email: halv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 
2. Phó chủ tịch HĐND
Họ và tên: Hoàng văn Quân
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3823.189
Email: Hoangvanquan1975@gmail.com